Temeljem članka 86. stavak 3. i članka 198. stavak 1. i 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 30. točka 9. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 20. sjednici, 25. travnja 2023. godine Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije objavljenu u “Županijskom glasniku” broj 4/23. od 28. travnja 2023. godine.

Odluci o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije prethodila je Stručna podloga za izradu VI. ID PPOBŽ te Prijedlog Odluke o izradi VI. ID PPOBŽ.

Temeljem članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 5. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 17. svibnja 2023. godine Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije na okoliš objavljenu u “Županijskom glasniku” broj 6/23. od 26. svibnja 2023. godine.