Osnovni alat praćenja stanja u prostoru za područje Osječko-baranjske županije je Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije. Ono omogućuje Županu, Skupštini Osječko-baranjske županije te stručnoj i široj javnosti, cjelovito praćenje stanja u prostoru na temelju analize i ocjene osnovne prostorne strukture, trendova prostornog razvoja, zaštite i korištenja posebno vrijednih prostora, kao i analize i ocjene provedbe strateških i drugih dokumenata prostornog planiranja.

Ovim dokumentom nastoji se prikazati cjelovita, argumentirana i objektivna spoznaja o prostoru Osječko-baranjske županije kao neobnovljivom temeljnom dobru. Povezivanjem svijesti o vlastitom prostornom potencijalu s praktičnim djelovanjem u području zaštite i uređenja prostora potrebno je snažnije afirmirati vrijednosti prostora Županije te zaustaviti negativne pojave u prostoru.

Izvješće prioritetno prikazuje utvrđene probleme u prostoru, postojeća rješenja za poboljšanje stanja te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja, odnosno analizira stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor. Kao najvažnije teme izdvajaju se demografski procesi, promjene u korištenju prostora kao rezultat pritisaka pojedinih interesnih skupina, nužnost povećanja javnog interesa i zaštite općeg dobra, prestrukturiranje gospodarstva te sektorsko djelovanje i međusobna usklađenost različitih resora.

Temeljem članka 27. Zakona i članka 9. Pravilnika Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije izrađuje Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, a razmatra Skupština Županije.

Aktualno Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije (,,Županijski glasnik“ broj 11/23.) izrađeno je za razdoblje 2019.-2023. godine, a Skupština ga je razmatrala 19. listopada 2023. godine. Prethodno Izvješće („Županijski glasnik“ broj 8/19.) Skupština je razmatrala 27. lipnja 2019. godine, a izrađeno je za razdoblje od 2015.-2019. godine.