Osnovni alat praćenja stanja u prostoru je Izvješće o stanju u prostoru koje predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave razmatraju za razdoblje od četiri godine.

Obveza izrade i razmatranja četverogodišnjih izvješća utvrđena je odredbom čl. 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.98/19. i 67/23. – u daljnjem tekstu Zakon) predstavničkim tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave. Izrađuju se u odnosu na Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje od utjecaja na održivi razvoj u prostoru, prethodna izvješća o stanju u prostoru i dokumente prostornog uređenja. Izvješća se objavljuju u službenim glasilima.

Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i prostornog planiranja sa sustavom prostornog uređenja.

Izvješće prioritetno prikazuje utvrđene probleme u prostoru, postojeća rješenja za poboljšanje stanja te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja, odnosno analizira stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor. Kao najvažnije teme izdvajaju se demografski procesi, promjene u korištenju prostora kao rezultat pritisaka pojedinih interesnih skupina, nužnost povećanja javnog interesa i zaštite općeg dobra, prestrukturiranje gospodarstva te sektorsko djelovanje i međusobna usklađenost različitih resora.

U travnju 2014. godine, temeljem članka 40. Zakona, donesen je Pravilnik o sadržaju i obaveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (“Narodne novine” broj 48/14. i 19/15.– u daljnjem tekstu Pravilnik). Odredbom članka 4. Pravilnika propisan je sadržaj izvješća u skladu s kojim izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje razvoja s osnovnom preporukama mjera za iduće razdoblje.

Polazišta obuhvaćaju pregled ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje te osnovna prostorna obilježja RH, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina.

Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja ciljeva prostornog uređenja i usmjerenja razvoja u prostoru koji su određeni Zakonom i Strategijom prostornog uređenja RH kroz prostorne planove i druge dokumente koji utječu na prostor te ukazuju na trendove prostornog razvoja i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.

Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor obuhvaća prikaz pokrivenosti područja prostornim planovima, daje podatke o prostornim planovima i drugim strateškim, programskim i razvojnim dokumentima koji utječu na prostor, ukazuje na osnove njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog Izvješća.

Prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje razrađuju se ciljevi odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, odnosno o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju mjere i prioritetne aktivnosti u idućem razdoblju.