Temeljem članka 18. Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječkobaranjske županije (“Županijski glasnik” broj 16/22.) i članka 16. stavak 1. podstavak 6. Odluke o
radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 1/10.), Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja Skupštine Osječko-baranjske županije utvrdio je na 19. sjednici 20. siječnja 2023. godine Pročišćeni tekst Odluke o Prostornom planu Osječko-baranjske županije, u sadržaju utvrđenom sukladno članku 113. stavcima 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.).  Pročišćeni tekst Odluke o Prostornom planu Osječko-baranjske županije objavljen je u Županijskom glasniku broj 1/23..