Preuzimanja DWF datoteka možete napraviti na iduće načine ovisno o vašem pregledniku i njegovim postavkama:

  1. Direktnim klikom na link
  2. Desnim klikom na link + “spremi vezu”
  3. Koristeći Viewer ekstenziju za preglednik

Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik" Grada Belog Manastira broj 5/06., 7/07., 5/12., 3/21. i 5/21.-pročišćeni tekst)

GEOPORTAL

PROČIŠĆENI TEKST PPUG BELOG MANASTIRA

"Službeni glasnik" Grada Belog Manastira broj 5/21.

Tekstualni dio plana

Prostorni plan uređenja Grada Belišća ("Službeni glasnik" Grada Belišća broj 08/03., 8/11., 5/12., 8/13., 9/13., 6/15., 9/16., 8/17.-pročišćeni plan, 10/18., 2/20., 6/20.-pročišćeni tekst, 4/21. i 9/21.-pročišćeni teks, 7/22. i 8/22.-pročišćeni tekst)

GEOPORTAL

PROČIŠĆENI TEKST PPUG BELIŠĆA

"Službeni glasnik" Grada Belišća broj 6/20.

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG BELIŠĆA

"Službeni glasnik" Grada Belišća broj 9/21.

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG BELIŠĆA

"Službeni glasnik" Grada Belišća broj 8/22.

Tekstualni dio plana

Prostorni plan uređenja Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik" Grada Donjeg Miholjca broj 12/05., 2/12., 8/15., 6/19., 10/19.-pročišćeni tekst, 7/21. i 8/21.-pročišćeni tekst)

GEOPORTAL

PRČIŠČENI TEKST PPUG DONJEG MIHOLJCA

"Službeni glasnik" Grada Donjeg Miholjca broj 10/19.

Tesktualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG DONJEG MIHOLJCA

"Službeni glasnik" Grada Donjeg Miholjca broj 8/21.

Tesktualni dio plana

Prostorni plan uređenja Grada Đakova ("Službeni glasnik" Grada Đakova broj 7/06., 7/12., 1/15., 2/15.-pročišćeni plan, 9/18., 11/18.-pročišćeni plan, 9/19., 12/19.-pročišćeni tekst, 6/21., 12/21.-pročišćeni tekst i 14/21.-ispravak)

GEOPORTAL

I. ID PPUG ĐAKOVA

"Službeni glasnik" Grada Đakova broj 7/12.

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG ĐAKOVA

"Službeni glasnik" Grada Đakova broj 2/15.

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG ĐAKOVA

"Službeni glasnik" Grada Đakova broj 11/18.

Kartografski prikazi

Tekstualni dio

IV. ID PPUG ĐAKOVA

"Službeni glasnik" Grada Đakova broj  9/19.

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG ĐAKOVA

"Službeni glasnik" Grada Đakova broj 12/19.

Tekstualni dio plana

V. ID PPUG ĐAKOVA

"Službeni glasnik" Grada Đakova broj 6/21.  i  12/21.-ispravak

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG ĐAKOVA

"Službeni glasnik" Grada Đakova broj 12/21.

Tekstualni dio plana

Prostorni plan uređenja Grada Našica (''Službeni glasnik'' Grada Našica broj 11/06., 2/10., 8/15., 8/17., 1/18.-pročišćeni tekst, 10/21., 1/22.-pročišćeni tekst, 8/23. i  9/23.-pročišćeni tekst)   

GEOPORTAL

PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik" Grada Našica broj 11/06.

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

II. ID PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik" Grada Našica broj 8/15.

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

III. ID PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik" Grada Našica broj 8/17.

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik" Grada Našica broj 1/18.

Tekstualni dio plana

IV. ID PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik Grada Našica" broj 10/21.

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik" Grada Našica broj 1/22.

Tekstualni dio plana

V. ID PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik Grada Našica" broj 8/23.

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG NAŠICA

"Službeni glasnik" Grada Našica broj 9/23.

Tekstualni dio plana

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8/05., 5/09., 17A/09.-ispravak, 12/10., 12/12., 20A/18. , 8A/19.-pročišćeni tekst i 24/22.)

GEOPORTAL

PROČIŠĆENI TEKST PPUG OSIJEKA

"Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8A/19.

Tekstualni dio plana

ID PPUG OSIJEKA

"Službeni glasnik" Grada Osijeka broj  SLG 24/22.

Tekstualni dio

Prostorni plan uređenja Grada Valpova ("Službeni glasnik" Grada Valpova broj 09/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20. i 8/20.-pročišćeni tekst, 7/22. i 8A/22.-pročišćeni tekst)    

GEOPORTAL

PROČIŠĆENI TEKST PPUG VALPOVA

"Službeni glasnik" Grada Valpova broj 8/20.

Tekstualni dio plana

PROČIŠĆENI TEKST PPUG VALPOVA

"Službeni glasnik" Grada Valpova broj 8A/22.

Tekstualni dio plana

Prostor je vrijedan, ograničen, najčešće neobnovljiv resurs kojeg dijeli veći broj korisnika, te stoga prostorno planiranje ima za cilj organizirati njegovo racionalno i optimalno korištenje.

Prostorno planiranje obuhvaća uređenje naselja, gospodarskih i društvenih djelatnosti, mreža infrastrukturnih sustava (prometa, energetike, vodnog gospodarstva), te zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti, u uvjetima prirodnih i drugih prostornih ograničenja. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13.65/17.114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) propisan je sustav prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj. Sustav čine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te uređenja građevinskog zemljišta.

Sustav je propisan tako da postoji više razina planiranja u skladu s kojima se i donose dokumenti prostornog uređenja:

  • na državnoj razini dokumenti su Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, te prostorni planovi područja posebnih obilježja koji se izrađuju za područja nacionalnih parkova, parkova prirode i područja posebnih obilježja određenih Strategijom i Programom. Ovi dokumenti su u nadležnosti Države i donosi ih Sabor Republike Hrvatske.
  • prostorni planovi županija i Grada Zagreba, prostorni planovi područja posebnih obilježja čija je obveza izrade određena prostornim planom županije, odnosno Grada Zagreba, su dokumenti područne (regionalne) razine, a njihovo donošenje u nadležnosti je županijske, odnosno Gradske skupštine.
  • dokumenti lokalne razine u nadležnosti su velikog grada, grada ili općine, a to su prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine te urbanistički plan uređenja i detaljni plan uređenja dijelova njihovih područja. Dokumente lokalne razine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće za svoje područje.

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave (veliki gradovi, gradovi i općine), temeljem propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja (PPU).

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je veliki grad, grad ili općina, a donosi ga gradsko, odnosno općinsko vijeće.

U sustavu Osječko-baranjske županije nalazi se 1 veliki grad (gradovi preko 35.000 stanovnika) – Osijek – zatim 6 gradova – Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo – te 35 općina: Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka.

Prostorni plan uređenja sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje Plana), grafički dio i obvezne priloge. Grafički dio sadrži prikaze u mjerilu 1:25.000 koji određuju:

  • korištenje i namjenu prostora,
  • glavne mreže infrastrukture i
  • uvjete zaštite prostora i ograničenja,

te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000.

Izrada i donošenje prostornog plana uređenja provodi se prema zakonom propisanom postupku koji uključuje prethodne i javnu raspravu, uz sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, s mogućnošću davanja primjedaba i prijedloga na plan. Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa posebnim propisima i planovima šireg područja, kao i mišljenje Župana o usklađenosti sa županijskim planom.

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine, kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim postavkama Prostornog plana Županije.