Preuzimanja DWF datoteka možete napraviti na iduće načine ovisno o vašem pregledniku i njegovim postavkama:

  1. Direktnim klikom na link
  2. Desnim klikom na link + “spremi vezu”
  3. Koristeći Viewer ekstenziju za preglednik

PPOBŽ 

"Županijski glasnik" Osječko-baranjske županije broj 1/02.

Kartogrami

Kartografski prikazi

Tekstualni dio plana

II. ID PPOBŽ - ISPRAVAK

"Županijski glasnik" Osječko-baranjske županije broj  5/16.

Prostorni plan Županije je dokument kojim se planira uređenje prostora Županije, a koji donosi Županijska skupština. Sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje Plana), grafički dio i obvezne priloge, te određuje:

  • korištenje i namjenu prostora,
  • glavne mreže infrastrukture i
  • uvjete zaštite prostora i ograničenja.

Izrađuje se temeljem obveze iz propisa o prostornom uređenju, te se u tijeku izrade provode prethodne i javna rasprava o ponuđenim rješenjima, kada se o planu mogu izjasniti građani, stručna javnost i mediji.

Prostorni plan Županije se izrađuje u mjerilu 1:100.000 i nivo njegove detaljnosti odgovara ovom mjerilu. Prostorni plan Županije usklađuje se sa Strategijom i Programom prostornog uređenja RH, a prostorni planovi uređenja općina i gradova na području Županije, usklađuju se s Prostornim planom Županije.

Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa posebnim propisima i planovima šireg područja.

Od usvajanja Prostornog plana Osječko-baranjske županije 2002. godine (“Županijski glasnik” 1/02) pojavio se niz zahtjeva za korištenjem prostora na drugačiji način, što je proizlazilo iz činjenice da novotraženi uvjeti za korištenje nisu bili poznati u trenutku izrade PPOBŽ-a ili su u međuvremenu izrađeni novi projekti razvoja kojima su spoznate nove mogućnosti organizacije i korištenja prostora uz pretpostavku održivog razvitka. Kako ne bi bio prepreka gospodarskom razvitku, kao i u svrhu usklađivanja s velikim brojem posebnih zakona i propisa koji su u međuvremenu doneseni ili izmijenjeni, postalo je nužno pristupiti izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.

PPOBŽ je mijenjan četiri puta, izmjenama i dopunama 2010., 2016., 2020. i 2021. godine. Izmjene i dopune su provođene u svrhu usklađivanja s promijenjenim državnim strateškim opredjeljenjima, zakonskom regulativom, aktima iz nadležnosti Skupštine Osječko-baranjske županije, kao i na temelju inicijativa pravnih osoba s javnim ovlastima i jedinica lokalne samouprave.