Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije osnovan je 1995. godine kao upravno tijelo na temelju starog Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.). Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07.), Zavod je 15. ožujka 2008. godine preustrojen, odnosno osnovan, kao javna ustanova. Zakon o prostornom uređenju i gradnji mijenjan je i dopunjavan nekoliko puta (NN 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i svaki puta kada se izmjena odnosila na djelatnost zavoda, usklađivani su opći akti. Svoje djelatnosti Zavod nastavlja obavljati temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23. ).

Zavod obavlja djelatnosti prostornog uređenja za Županiju, kao javnu službu, u okviru čega osobito:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
  • izradu izvješća o stanju u prostoru,
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
  • pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
  • druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda,
  • Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Osnivača te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili župan.