Nacrt konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije, upućen je 8. srpnja 2022. godine na utvrđivanje Konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Osječko-baranjske županije.

Tekstualni dio

Grafički dio

Kartogrami

Kartografski prikazi