Temeljem članka 109. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 30. točka 9. Statuta Osječko-baranjske županije
(“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13.,4/18., 2/20. i 2/21.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 350-02/22-09/2, URBROJ: 531-06-01-01/01-22-4 od 2. prosinca 2022. godine),Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 17. sjednici 15. prosinca 2022. godine  Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana Osječko-baranjske županije

Tekstualni dio

Grafički dio

Kartogrami

Kartografski prikazi