Temeljem članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i točke III. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije za javnu raspravu, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostronog plana Osječko-baranjske županije, koja se provodi javnim uvidom i javnim izlaganjem i traje 8 dana od 17. do 24. lipnja 2022. godine, objavljena u  “Županijskom glasniku” broj 7/22., od 9. lipnja 2022. godine.

V. Izmjene i dopune PPOBŽ – Prijedlog

Tekstualni dio

Grafički dio

Kartogrami

Kartografski prikazi